Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

 „WYPRAWKA SZKOLNA”

 Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r.

 

 

Od dnia 20 września 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. w szkołach położonych na terenie Gminy Jedlicze, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796) pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będą objęci uczniowie:

 • słabowidzący
 • niesłyszący
 • słabosłyszący
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do:

 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego i technikum

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej, klasy  III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i „II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego oraz technikum dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.Powyższej zasady nie stosuje się do uczniów klas III szkoły podstawowej, w przypadku, gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW:

 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodziny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 • Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019, w terminie od dnia 20 września 2018 r. do 28 września 2018 r.. Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2018/2019.
 • Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu: faktur, rachunków lub oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

 

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony wniosek
 • Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

 

            Należy zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

 

 

Maksymalne kwoty dofinansowania dla jednego ucznia w 2018 r.

 

 

Grupa uczniów

Maksymalna kwota dofinansowania
dla uczniów:

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym  uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej

niekorzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

 

175 zł

dla uczniów:

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum

 

 

225 zł

dla uczniów:

słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej – uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I i II branżowej szkoły I stopnia

 

390 zł

dla uczniów:

słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z Afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum

 

445 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” uzyskają Państwo u dyrektora szkoły, w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, Rynek 6, pokój nr 1, tel. 13 44 847 52 lub na stronie internetowej Gminy Jedlicze: www.jedlicze.pl

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)