Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Jedlicze w 2019 r. uzyskała dotację celową na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 2.480,00 zł w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Cele programu:
 • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
 • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
 • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.
Formy realizacji programu
 • Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;
 • Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;
 • Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W 2019 r. program realizowany będzie w Szkole Filialnej w Podniebylu, a koszt zadania wynosie 3.100,00 zł, z tego 620,00 zł stanowić będzie wkład własny organu prowadzącego. W 2017 r. z programu skorzystały pozostałe szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze, a wartość zakupionych książek wyniosła 29.202,46 zł (w tym 23.358,74 zł pozyskanych w formie dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego). Gmina Jedlicze uzyskała 23.360,00 zł dofinansowania - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - na powiększenie księgozbiorów bibliotek szkolnych. Na poszczególne szkoły objęte programem przypadają następujące kwoty dotacji: - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu – kwota 4.000,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Piotrówce – kwota 2.400,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Długiem – kwota 1.600,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – kwota 4.000,00 zł, - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu – kwota 2.480,00 zł, - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jaszczwi – kwota 4.000,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Potoku – kwota 2.400,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Moderówce – kwota 2.480,00 zł. Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce, poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cele programu Cel Główny – Priorytet 3: Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.   Cele szczegółowe:
 • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
 • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
 • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.
Formy realizacji programu
 • Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;
 • Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;
 • Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.