Stypendia szkolne 2020/2021

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) oraz Uchwałą Nr L/387/06 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 85, poz. 1288 z dnia 17 lipca 2006 r. z późn. zm.)

 1. Stypendia szkolne przysługują:
 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 1. Stypendium szkolne nie przysługuje:
 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Jedlicze,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że uczeń, który otrzymuje inne stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty 2480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych kwoty 2232,00 zł.

STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin:
 • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
 • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł.
3. Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedlicze stypendium szkolne udziela się w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
 • w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowicie pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, zakwaterowanie, wyżywienie).
 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł.
 2. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł. O zasiłek ten można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 1. Druk wniosku dostępny będzie w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przeszkoli w Jedliczu oraz na stronie: http://zeasip.jedlicze.pl/ w zakładce
 2. Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w siedzibie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przeszkoli w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze.
 1. Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.
 1. Termin składania wniosków :
  • Dla uczniów szkół do 15 września 2020 r.
  • Dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r.
  • Dla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego 2021 r.
 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 1. Stypendia będą wypłacane, jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, tablet itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 3. Stypendia szkolne będą wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Rymanowie, mieszczącej się przy ul. Rynek 3 w gotówce na podstawie listy wypłat lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w objaśnieniach oraz w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie: OSOBA PRACUJĄCA
 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
OSOBA BEZROBOTNA
 1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
 2. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ GOPS-U
 1. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE
 1. Odcinek emerytury/renty.
OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE
 1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Uzyskany przychód z gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego.
  OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY
 1. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA
 1. Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE
 1. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 2. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu.
 3. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny np. świadectwo pracy.
Do Dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu z tytułu prac społeczno - użytecznych, jednorazowego świadczenia socjalnego, (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS), świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia "Dobry Start", zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.    

Załączniki do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
3. Oświadczenie o dochodach
4. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
5. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o stypendium szkolne